Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Verkoopsvoorwaarden

 1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

PureMoi

Binnenweg 52

2570 Duffel

Ondernemingsnummer : 0779.141.612

www.puremoi.be

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

PureMoi biedt aan haar klanten de mogelijkheid om online decoratie en accessoires aan te kopen.  Alle communicatie i.v.m. webaankopen gebeurt via mail of naar het postadres : Binnenweg 52, 2570 Duffel

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshopassortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij PureMoi

Bij elke aankoop (of hierna ook vermeld als “bestelling”) aanvaardt de klant dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. PureMoi houdt zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijde te kunnen veranderen.  Het is de verantwoordelijkheid van de klant deze aanpassingen te volgen.  Indien de klant niet akkoord is met deze voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen of bestellingen te doen bij PureMoi

 1. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn steeds in Euro (€) en inclusief 21% BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen.  Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.  De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten, die niet inbegrepen zijn in de prijs.  PureMoi is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Ten allen tijde behoud PureMoi het recht de voorwaarden te veranderen en draagt de klant de verantwoordelijkheid deze op te volgen.

 1. AANBOD

Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in België, Nederland, (zie bij verzending welke verzendkosten aan uw bestemming verbonden zijn).

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

PureMoi is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. PureMoi is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen via ons contactformulier (zie artikel 13) : 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken.

PureMoi is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 1. ONLINE AANKOPEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het PureMoi assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van PureMoi. De artikelen worden bij de klant geleverd op het door de klant aangegeven adres.  De betalingswijze verloopt online.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van PureMoi.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van PureMoi te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.  PureMoi is niet verantwoordelijk voor “kwijtgeraakte” pakketten.  Vanaf het moment dat een pakket een track&trace nummer krijgt, is de klant verantwoordelijk voor zijn/haar pakket en goederen.

 1. SANCTIES VOOR NIET-BETALING

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover PureMoi beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  Onverminderd het voorgaande behoudt PureMoi zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 1. KLACHTEN

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld (info@puremoi.be), anders vervalt elk recht op compensatie.

 GARANTIE

 1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.  Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.  Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 1. Algemeen

Elk gebrek dient binnen 14 dagen vanaf de verzendingsdatum ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. 

 1. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan PureMoi mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.  Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de PureMoi , info@puremoi.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan PureMoi

Goederen worden – op kosten van de consument – teruggezonden via Bpost door middel van een label dat in je account kan teruggevonden worden.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug en dit ten laatste 14 dagen na ontvangst van de goederen.

 PRIVACY

PureMoi verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van PureMoi bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat PureMoi je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op info@puremoi.be.

PureMoi betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op PureMoi, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

PureMoi maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien je computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat je problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij je contact met onze klantendienst (info@puremoi.be) op te nemen zodat wij je bestelling alsnog kunnen invoeren.

PureMoi houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien je vragen hebt over deze privacy statement, kan je ons contacteren via mail op info@puremoi.be.

 1. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING

Indien om het even welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door PureMoi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13 PureMoi

PureMoi is bereikbaar via e-mail op info@puremoi.be of telefonisch

0032(0)476 69 79 96.

  

 1. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van PureMoi. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.  PureMoi kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

 1. BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Mechelen bevoegd.

 

 1. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De volledige PureMoi website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van PureMoi gebruikt worden.

 1. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

PureMoi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen, noch schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of ander eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website of het downloaden van enig materiaal van deze website. In geen geval is PureMoi, aan ons gelieerde ondernemingen, managers, medewerkers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, retail partners of enige partij die betrokken is bij de creatie, productie of het beheer van deze website aansprakelijk tegenover enige partij voor enige indirecte, bijzondere, aanvullende, incidentele of gevolgschade (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, verloren gegevens of bedrijfsonderbreking) voortvloeiend uit het gebruik van, onvermogen tot gebruik van of de resultaten van het gebruik van deze website, enige website gelinkt aan deze website, of materiaal, informatie of diensten die op dergelijke websites voorkomen, ongeacht of deze gebaseerd is op een garantie, contract, onrechtmatige daad of andere wettelijke grond en ongeacht of je bent gewaarschuwd voor dergelijke schade. De voornoemde beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover deze wettelijk verboden is. Wij verwijzen je naar de lokale wetgeving voor eventuele verboden op beperking van de aansprakelijkheid.nen

logo

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

%d bloggers liken dit: